Jesteś tutaj

57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników TG

2018
Październik
05
piątek
Data:
piątek, Październik 5, 2018 - 00:00 do niedziela, Październik 7, 2018 - 00:00
Miejsce:
Jagodna, Góry Bystrzyckie

Relacja ze Zlotu

Organizatorem Zlotu był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie.

Patronat nad Zlotem sprawowali: Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń i Starosta Gnieźnieński – Beata Tarczyńska.

Partnerami Zlotu, którzy udzielili życzliwej pomocy i wsparcia organizatorom Zlotu byli:

 • Urząd Miejski w Gnieźnie,
 • Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
 • Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie,
 • Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK we Wrocławiu.

Celem Zlotu była: popularyzacja turystyki górskiej, prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych Gór Bystrzyckich, propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, wymiana doświadczeń i integracja środowiska Przodowników TG PTTK, szkolenie kadr społecznych PTTK i możliwość uzyskania oraz rozszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: komandor Zlotu - Krystian Grajczak, z-ca Komandora - Mikołaj Majewski, sekretariat prowadziły: Ewa Bosacka i Sylwia Majewska. W Zlocie uczestniczyło 56 osób z 23 Oddziałów PTTK z siedmiu województw.

Przebieg Zlotu

5.10 piątek

Po przyjęciu uczestników Zlotu w godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka krajoznawcza w okolicy schroniska. Uczestnicy Zlotu zwiedzali betonowe bunkry - chodniki minerskie z okresu międzywojennego. Wycieczkę prowadzili: Jolanta i Jacek Pielichowie.

Po obiadokolacji nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Zlotu a następnie obrady. Wśród zaproszonych gości był radny Powiatu Kłodzkiego Longin Marzyński. Wśród obradujących byli członkowie Władz Naczelnych PTTK i Komisji Centralnych PTTK: Prezes Zarządu Głównego PTTK: Jacek Potocki, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK: Krystian Grajczak, członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie: Jerzy Gajewski (przewodniczący), Mikołaj Majewski (wiceprzewodniczący), Marek Szot (wiceprzewodniczący), Janusz Konieczniak (sekretarz), Jacek Pielich i Karol Piotrowski; członkowie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie: Marcin Czerwiński (przewodniczący) i Ewa Bosacka; członkini Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie: Elżbieta Kemnitz i Przewodniczący Delegatury Sudeckiej KTG we Wrocławiu: Krzysztof Kaszuba.

Tytułem Honorowego Przodownika TP został wyróżniony Lech Kaźmierczak z Zielonej Góry. Wieczorem odbył się egzamin przodownicki, który pomyślnie zdały trzy osoby.

6.10 sobota

Po śniadaniu uczestnicy Zlotu udali się na 15 kilometrową wycieczkę po Górach Bystrzyckich na trasie: schronisko „Jagodna” – Chatka Sylwestrowa – Jagodna i powrót do schroniska. Wycieczkę prowadzili: Jolanta i Jacek Pielichowie.
W godzinach wieczornych odbyła się biesiada turystyczna przy ognisku.

7.10 niedziela

Po śniadaniu odbyło się podsumowanie i zakończenie Zlotu. Uczestnicy Zlotu zostali powiadomieni o wspólnej propozycji organizacji Sympozjum Naukowego w 2019 r. w Kłodzku przez Komisje ZG PTTK: Turystyki Górskiej, Turystyki Pieszej i Krajoznawczej.

Zdjęcia: Boguś Brzozowski
Tekst: Krystian Grajczak

Regulamin Zlotu:

 1. Organizatorzy
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie
 • Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
 1. Partnerzy Zlotu
 • Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
 • Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK
 1. Komitet Organizacyjny
 • Komandor Zlotu: Krystian Grajczak
 • Z-ca Komandora: Mikołaj Majewski
 • Sekretariat: Ewa Bosacka
 1. 57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany na zasadach samorealizacji zgodnie ze Statutem PTTK
   
 2. Warunki uczestnictwa
 • w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK, członkowie PTTK oraz niezrzeszeni w PTTK w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc
 • termin nadsyłania wypełnionych Kart Zgłoszeń (do pobrania poniżej) wraz z potwierdzeniem (ksero) wpłaty mija 10 września 2018 r.
 • zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, skr. poczt. 15, 62-200 Gniezno, pocztą elektroniczną na adres: 57.zlotsudeckichptg@gmail.com lub przez wypełnienie elektronicznego formularza załączonego poniżej
 • liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego lub godzina wpłynięcia zgłoszenia w formie elektronicznej)
 • każdy z uczestników otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (forma elektroniczna lub telefon)
 1. Miejsce Zlotu: Góry Bystrzyckie. Noclegi w warunkach turystycznych w Schronisku PTTK Jagodna
   
 2. Cele Zlotu
 • popularyzacja turystyki górskiej
 • prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych Gór Bystrzyckich
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku
 • zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych
 • wymiana doświadczeń i integracja środowiska Przodowników TG PTTK
 • szkolenie kadr społecznych PTTK
 • możliwość uzyskania oraz rozszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK
 1. Wpłata na rzecz organizacji Zlotu:
 • Przodownik TG PTTK    220 zł
 • Członek PTTK                235 zł
 • Osoba niezrzeszona      250 zł
 1. Świadczenia w ramach wpłaty za Zlot:
 • dwa noclegi wraz z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja)
 • obsługa przewodnicka na trasach zlotowych
 • znaczek zlotowy
 • materiały krajoznawcze
 • inne niespodzianki
 1. Opłaty za Zlot i opłaty dodatkowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 r. na konto Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem: 57 Zlot Sudeckich PTG.
   
 2. Program Zlotu:
 • 05.10.2018 (piątek)
  od 13:00 – przyjazd uczestników
  16:00-18:00 – wycieczka krajoznawcza w okolicy schroniska
  18:30-19:00 – obiadokolacja
  19:30-22:00 – oficjalne rozpoczęcie Zlotu, obrady zlotowe, egzaminy
   
 • 06.10.2018 (sobota)
  8:30-9:00 – śniadanie
  9:30-16:00 – wycieczka górska w Górach Bystrzyckich (Chatka Sylwestrowa, Jagodna, chodniki minerskie) – ok. 18 km
  17:30-18:00 – obiadokolacja
  19:00-22:00 – spotkanie towarzyskie
   
 • 07.10.2018 (niedziela)
  9:00-9:30 - śniadanie
  9:30-10:30 – obrady zlotowe, podsumowanie i zakończenie Zlotu
 1. Rezygnacja ze Zlotu:
 • w przypadku rezygnacji do 10.09.2018 r. Organizatorzy zwracają 75% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
 • w przypadku rezygnacji po 10.09.2018 r. Organizatorzy zwracają 50% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
 • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wpłaty nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy).
 1. Obowiązki uczestników
 • przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu,
 • przestrzeganie postanowień Komitetu Organizacyjnego i harmonogramu dnia,
 • przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania,
 • posiadanie ze sobą ważnej legitymacji PTG PTTK i PTTK oraz dokumentu tożsamości.
 1. Postanowienia końcowe
 • Zlot i wycieczki zlotowe odbędą się bez względu na pogodę,
 • uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za 2018 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od uczestników Zlotu dodatkowej opłaty, w przypadku małej ilości zgłoszeń,
 • ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Zlotu.

REGULAMIN ZLOTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KARTA ZGŁOSZENIA (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA (DOC)