Jesteś tutaj

XXXVII Ogólnopolski Zlot KG - Wałbrzyski KPTG PTTK

2017
Maj
18
czwartek
fot. Ania Graj
Data:
czwartek, Maj 18, 2017 - 00:00 do niedziela, Maj 21, 2017 - 00:00
Miejsce:
Mokrzeszów
Organizatorzy:

Koordynacja zgłoszeń w Klubie - Mikołaj Majewski

Regulamin Zlotu

XXXVII  OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK

„MOKRZESZÓW  2017”

ORGANIZATOR ZLOTU:

Wałbrzyski  Klub  Przodowników  Turystyki  Górskiej

http://www.wkptg.republika.pl

Współorganizator Zlotu:

Podkomisja Klubów Górskich KTG ZG PTTK

http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&kt=5

PTTK  Oddział  Ziemi  Wałbrzyskiej

http://www.walbrych.pttk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU

Komandor: Krzysztof Teper   k.teper@wp.pl    tel. 665074848

Z-ca komandora: Jacek Pielich    jpielich@o2.pl    tel. 666903793

Obsługa tras: Jolanta Pielich, Dominika Szlufcik, Jacek Pielich, Stanisław Junak,

Robert Strzeszewski, Stefan Okoniewski

Biuro Zlotu: Maria Bużyńska

Zabezpieczenie techniczne: Grzegorz Jaroni, Tomasz Czeleń

TRW PTTK GOT: Stanisław Junak

ADRES BIURA ORGANIZATORA:

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej,  ul. Konopnickiej 19,  58-300 Wałbrzych

tel. 74  842 40 52          fax  74  842 59 00

poczta@walbrzych.pttk.pl

Na powyższy adres należy kierować wszelką korespondencję z dopiskiem:

XXXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”

I. CEL ZLOTU.

 • obchody 6 rocznicy powstania Wałbrzyskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej;
 • poznanie historii, walorów turystycznych i krajoznawczych Sudetów Środkowych i ziemi wałbrzyskiej;
 • promocja województwa dolnośląskiego i jego walorów historycznych i turystyczno-krajoznawczych;
 • popularyzacja turystyki górskiej;
 • prezentacja dorobku klubów górskich PTTK uczestniczących w Zlocie;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń miłośników turystyki górskiej;
 • integracja aktywu górskiego.

II. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA ZLOTU.

Zlot odbędzie się w dniach 18 - 21 maja 2017 r., zakwaterowanie w akademiku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie. Dojazd uczestników we własnym zakresie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. W Zlocie mogą brać udział drużyny złożone z członków i sympatyków klubów górskich PTTK afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, które nadeślą zgłoszenie udziału do Biura Organizatora Zlotu (KARTA ZGŁOSZENIA w załączeniu) i dokonają wpłaty wpisowego w ustalonym terminie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WPISOWE.

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2017 r. na adres Biura Organizatora Zlotu pocztą elektroniczną lub listownie.

2. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych, jaką dysponują organizatorzy, proponujemy ograniczenie ilości osób w drużynie do pięciu (nie dotyczy Wałbrzyskiego Klubu Turystyki Górskiej jako organizatora).

3. Koszt udziału w Zlocie wynosi 265 zł. od osoby.

4. Wpłaty pełnej kwoty należy dokonać na konto bankowe nr:

22 1090 2271 0000 0005 8400 0507

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej,  ul. Konopnickiej 19,  58-300 Wałbrzych,

z dopiskiem „XXXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”

5.   Potwierdzenie wpłaty wpisowego (kopię lub skan) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2017 r. na adres Biura Organizatora listownie lub pocztą elektroniczną.

6.   Do dnia 15 kwietnia 2017 r. dokonana zostanie weryfikacja wpłat i zgłoszeń reprezentacji poszczególnych środowisk.

7.   Zapisy większej liczby uczestników będą możliwe, w zależności od ilości wolnych miejsc, po 15 kwietnia 2017 r., po uprzednim kontakcie z biurem PTTK Oddział „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu.

8.   W przypadku niezgłoszenia się uczestnika na Zlot wniesione opłaty nie będą zwracane.

V. RAMOWY PRZEBIEG ZLOTU.

Dzień 1: 18 maja 2017 (czwartek)

14:00 - 17:30 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników Zlotu w akademiku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie

18:00 - obiadokolacja

19:00 - oficjalne otwarcie Zlotu, omówienie działalności Podkomisji Klubów Górskich, prezentacja Wałbrzyskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej i jego dorobku, prezentacje Klubów Górskich uczestniczących w Zlocie, wystąpienia zaproszonych gości i przedstawicieli KTG ZG PTTK

20.00 – zajęcia integracyjne

Dzień 2: 19 maja 2017 (piątek)

8:00 - śniadanie

8:45 - wyjazd na trasy Zlotowe:

trasa 1: Mokrzeszów – Lubiechów – Palmiarnia – Zamek Książ – Świebodzice – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)

trasa 2: Mokrzeszów – Osówka – Przełęcz Sokola – spacer po masywie Wielkiej Sowy – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)

18:00 – obiadokolacja

19:00 - prelekcje, wymiana doświadczeń

Dzień 3: 20 maja 2017 (sobota)

8:00 - śniadanie

8.15 - wyjazd na trasy górskie:

trasa 3: Mokrzeszów – Lubiechów – Palmiarnia – Zamek Książ – Świebodzice – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)

trasa 4: Mokrzeszów – Osówka – Przełęcz Sokola – spacer po masywie Wielkiej Sowy – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)

UWAGA  -  Trasy zlotowe zostały przygotowane przemiennie, aby wszyscy uczestnicy Zlotu mogli skorzystać z pełnej oferty turystycznej.

18:00 - obiadokolacja

20:00 - ognisko turystyczne

Dzień 4: 21 maja 2017 (niedziela)

8:00 - śniadanie

9:00 - wspólne zdjęcie uczestników Zlotu

9:15 - przejazd do Jaworzyny i zwiedzanie Muzeum Techniki Kolejowej

12:00 - oficjalne zakończenie Zlotu i pożegnanie uczestników Zlotu

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.

 • 3 noclegi 18/19, 19/20 i 20/21 maja 2017 r.
 • 3 śniadania 19, 20 i 21 maja 2017 r.
 • 3 obiadokolacje 18, 19 i 20 maja 2017 r.
 • ubezpieczenie z tytułu przynależności do PTTK
 • odznaka zlotowa
 • odcisk pieczęci okolicznościowej
 • materiały krajoznawcze
 • opieka przodowników i przewodników na trasach zlotowych
 • dojazd i powrót z tras objętych regulaminem

VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW.

 1. Uczestnicy z opłaconymi aktualnie składkami PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach obowiązujących członków PTTK oraz objęci dodatkowym ubezpieczeniem, uwzględniającym, m.in. koszty leczenia.
 2. Osoby z nieopłaconą składką za rok 2017 i niezrzeszone w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania:
 • zasad poruszania się w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach
 • zasad obowiązujących w obiektach noclegowych PTTK
 • zasad wzajemnej koleżeńskości, partnerstwa i tolerancji
 • wskazówek i zaleceń organizatorów.

4.   Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Zlocie może indywidualnie opracować i realizować własne trasy w zależności od doświadczenia i możliwości (na własną odpowiedzialność), pod warunkiem zgłoszenia decyzji organizatorowi Zlotu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Koszty dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy Zlotu we własnym zakresie.
 2. Kwota wpisowego nie obejmuje: kosztów parkowania samochodów na płatnych parkingach, oraz dodatkowego wyżywienia i napojów w trakcie tras Zlotowych.
 3. Niezgłoszenie się w sekretariacie Zlotu traktowane jest jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu odpłatności.
 4. W razie przybycia na Zlot osób bez zgłoszenia i wpłaty w ustalonym terminie oraz spoza listy klubów afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, organizator Zlotu zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ich na Zlot.
 5. Kierownictwo Zlotu nie ponosi wobec uczestników Zlotu i osób trzecich odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkód powstałych w czasie Zlotu.
 6. Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody.
 7. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras i weryfikacji GOT.
 8. Dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją Zlotu.

 

Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Zlotu należy do Komitetu Organizacyjnego.

 

ZAPRASZAMY W SUDETY ŚRODKOWE

Z turystycznym pozdrowieniem

Komitet organizacyjny

XXXVII Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK